คีย์ลัดสำหรับคำสั่งสำคัญ หรือเรียกใช้บ่อยๆของ MS Office Word 2007

สำหรับคีย์ลัดในการใช้งาน Microsoft Office Word 2007 นั้น จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้นำคีย์ลัดสำหรับคำสั่งสำคัญมานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได้อย่างผู้ชำนาญ คีย์ลัดสำหรับคำสั่งสำคัญ หรือเรียกใช้บ่อยๆ มีดังนี้

คีย์ลัด รายละเอียด
Ctrl+N  สร้างเอกสารใหม่ (New)
Ctrl+O  เปิดเอกสาร (Open)
Ctrl+S  บันทึกเอกสาร (Save)
F12  บันทึกเป็น (Save As)
Ctrl+F  ค้นหาคำหรือข้อความ (Find)
Ctrl+H  แทนที่คำหรือข้อความ (Replace)
Ctrl+G  ไปที่หน้า, บรรทัด, ส่วน หรือท้ายกระดาษ (Go To)
Alt+Ctrl+P  ใช้มุมมองเหมือนเครื่องพิมพ์ (Print Layout)
Alt+Ctrl+O  ใช้มุมมองเค้าร่าง (Outline))
Alt+Ctrl+N  ใช้มุมมองแบบร่าง (Draft)
Ctrl+P  สั่งพิมพ์เอกสาร (Print)
Alt+Ctrl+I  แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
Page Up  เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้ากระดาษก่อนหน้า
Page Down  เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้ากระดาษถัดไป
Ctrl+Home  เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้ากระดาษแรก
Ctrl+End  เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้ากระดาษสุดท้าย
Alt+Shift+O  ทำเครื่องหมายเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
 ในการสร้างสารบัญ (Add Text)
Ctrl+K  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)
Ctrl+X  ตัดข้อความเก็บไว้ในคลิบบอร์ด (Cut)
Ctrl+C  คัดลอกข้อความเก็บไว้ในคลิบบอร์ด (Copy)
Ctrl+V  วางข้อความ (Paste)
Ctrl+A  เลือกทั้งหมด (Select All)
Ctrl+Shift+F  เปิดกล่องจัดรูปแบบตัวอักษร (Font)
Ctrl+Shift+>  เพิ่มขนาดตัวอักษร
Ctrl+Shift+<  ลดขนาดตัวอักษร
Ctrl+]  เพิ่มขนาดตัวอักษรครั้งละ 1 pt
Ctrl+[  ลดขนาดตัวอักษรครั้งละ 1 pt
Ctrl+B  จัดรูปแบบตัวอักษรหนา (Bold)
Ctrl+U  จัดรูปแบบตัวอักษรขีดเส้นใต้ (Underline)
Ctrl+I  จัดรูปแบบตัวอักษรตัวเอียง (Italic)
Ctrl+W  ปิดเอกสาร (Close)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น